ทัวร์ลาว เชียงใหม่ หลวงพระบาง นั่งเรือMK ไปเครื่องกลับเรือ 4วัน 3คืน บิน(QV)

ทัวร์ลาว เชียงใหม่ หลวงพระบาง นั่งเรือMK ไปเครื่องกลับเรือ 4วัน 3คืน บิน(QV)


คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ขึ้นเครื่องไปหลวงพระบาง เที่ยวในหลวงพระบาง ล่องเรือจากเมืองหลวงพระบางกลับไทย เที่ยวชมตลาดเช้าเมืองปากแบ่ง ลงท่าเรือที่ไทย ท่าเรือเมืองปากคอบ อ.ภูซาง จ.พะเยา จากนั้นคณะออกเดินทางโดยรถสองแถว มุ่งหน้าสู่ปั้ม ปตท.พิบูลธัมฯ อ.ภูซาง แล้วเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่
13,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Lao Airlines
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  เดินทางด้วยตนเองถึ งสนามบินเชียงใหม่ -หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระราชวังเจ้าชีวิต – วัดเชียงทอง –บายศรี-ตลาดมืด
 • วันที่

  2

  ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง – บ้านซ่างไห่ – น้ำตกตาดกวางสี –บ้านผานม- ร้านออกพบตก –พระธาตุพูสี
 • วันที่

  3

  ล่องเรือจากเมืองหลวงพระบาง–ถ้ำติ่ง-สู่เมืองปากแบ่ง
 • วันที่

  4

  ปากแบ่ง-บ้านก้อนตื้น–เมืองคอบ–บ้านฮวก–ภูซาง-เชียงราย–เชียงใหม่

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,000 3,900 - 20
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,000 3,900 - 20
04 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 14,900 14,900 14,900 4,000 3,900 - 20
18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,000 3,900 - 20

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน