ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน บิน(VZ)

ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน บิน(VZ)


ชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู
11,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เมืองดานัง
 • วันที่

  2

  บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
 • วันที่

  3

  ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
27 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
28 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
29 ก.ย. 63 - 01 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
30 ก.ย. 63 - 02 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
01 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
02 ต.ค. 63 - 04 ต.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,000 4,900 11,999 W/L W/L
03 ต.ค. 63 - 05 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
04 ต.ค. 63 - 06 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
05 ต.ค. 63 - 07 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
06 ต.ค. 63 - 08 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
07 ต.ค. 63 - 09 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
08 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
09 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 W/L W/L
12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
13 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
14 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
15 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 W/L W/L
17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
18 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
19 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,000 4,900 9,999 34
20 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34
21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 34

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน