ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Fukushima ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Fukushima ซุปตาร์ เลิฟฟุกุชิม่า 5วัน 3คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : TTNTJP_XJ00116

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
18,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่

  2

  เมืองนาริตะ-เมืองยามายาชิ-อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท-พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองโตเกียว-ช๊อปปิ้งย่านโอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-เมืองสึคุบะ
 • วันที่

  3

  เมืองสึคุบะ-เมืองฟุคุชิมะ-หน้าผาโทโนะเฮทสึริ-สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน-หมูบ้านโออุจิ จูคุ-แช่น้ำแร่ออนเซน
 • วันที่

  4

  เมืองฟุคุชิมะ-ทะเลสาบอินะวะชิโระ-ปราสาทสึรุงะ-เมืองนาริตะ-ช๊อปปิ้งอิออนมอลล์-สนามบินนาริตะ
 • วันที่

  5

  สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 21,888 21,888 21,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 21,888 21,888 21,888 7,900 7,900 - 13 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63 18,888 18,888 18,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
03 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
04 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 32 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
06 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 33 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 - 22 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน