ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Tottori ซุปตาร์ ซากุระ วิ๊งวับ 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Tottori ซุปตาร์ ซากุระ วิ๊งวับ 6วัน 4คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : TTNTJP_XJ00098

ไฮไลท์!! เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่ ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ !! ชมวิวเมืองโยนาโกะ พร้อมซากุระ ณ ซากปราสาทโยนาโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ
27,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่

  2

  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น-เมืองอาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-เมืองมิยาม่า-หมู่บ้านคายาบูกิ-เมืองทาเคชิมะ-ศาลเจ้าชิระฮิเกะ-เมืองอิงะ
 • วันที่

  3

  เกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าเฮอัน-พิธีชงชาญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  4

  เมืองทตโทริ-เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ-พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ-เมืองคุราโยชิ-โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ-สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
 • วันที่

  5

  เมืองโยนาโกะ-ซากปราสาทโยนาโกะ-เมืองสะไกมินาโตะ-ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ-ตลาดปลานะคะอุระ-ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ-ปราสาทขนมหวาน-เมืองโอซาก้า
 • วันที่

  6

  สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
28 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
29 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
30 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
31 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 14 จองด่วน
01 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
02 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
03 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
04 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
05 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
06 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
07 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
08 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
09 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - 16 จองด่วน
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 39,888 39,888 39,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
14 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 33,888 33,888 33,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน